Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ramerman Automotive

Ramerman Automotive (hierna: Ramerman Automotive) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81014546 en is gevestigd aan Ambachtsstraat 43 a (7102 DW) te Winterswijk.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder (schriftelijk) aanbod aan Koper tot het leveren van Voertuigen door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Afleverpakket: het door Ramerman Automotive aangeboden servicepakket.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Voertuigen die door Koper gekocht zijn van Ramerman Automotive.
 8. Voertuigen: De Voertuigen die door Ramerman Automotive worden aangeboden, zijn: (jong) gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfswagens.
 9. Verkoper: De aanbieder van Voertuigen aan Koper, hierna: Ramerman Automotive.
 10. Website: de website die Ramerman Automotive gebruikt, is: ramerman-automotive.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Ramerman Automotive en iedere Overeenkomst tussen Ramerman Automotive en een Koper en op elk Voertuig dat door Ramerman Automotive wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ramerman Automotive aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ramerman Automotive zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ramerman Automotive is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1.Alle door Ramerman Automotive gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 1. Het door Ramerman Automotive gedane Aanbod is vrijblijvend. Ramerman Automotive is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper binnen de door Ramerman Automotive gestelde termijn wordt aanvaard of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Ramerman Automotive het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ramerman Automotive gegronde reden te weigeren. Indien door Ramerman Automotive geen termijn voor aanvaarding heeft gegeven, dient aanvaarding per direct te geschieden.
 2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Voertuig met bijbehorende prijzen. De prijs van een aangeboden Voertuig is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De vermijdbare kosten worden apart vermeld, in ieder geval zodra de Overeenkomst tot stand komt. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Ramerman Automotive niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ramerman Automotive kan niet garanderen dat de kleuren in vooraf getoonde afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van het Voertuig.
 3. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Ramerman Automotive zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Ramerman Automotive heeft aanvaard door het betreffende Voertuig te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Ramerman Automotive gedaan worden via de website of schriftelijk (per e-mail, whatsapp).
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Ramerman Automotive, zal Ramerman Automotive de Overeenkomst met Koper schriftelijk, en/of per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Ramerman Automotive daaraan niet gebonden.
 5. Ramerman Automotive is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. De Overeenkomst komt in beginsel tot stand met inbegrip van het door Ramerman Automotive geboden Afleverpakket, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 7. Bij totstandkoming van de Overeenkomst verplichten partijen zich de nodige maatregelen te treffen met het oog op het te verkrijgen vrijwaringsbewijs. Het Voertuig wordt enkel aan Koper verstrekt, indien Koper het vrijwaringsbewijs aan Ramerman Automotive heeft overhandigd.

Artikel 5 – Annulering

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Indien de Overeenkomst tot stand komt op afstand en buiten de verkoopruimte(s), kan Koper zijnde een Consument aanspraak maken op de haar toekomende rechten overeenkomstig titel 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek. Eventuele kosten voor herroeping en in verband met het terugsturen of terugleveren van het Voertuig zijn voor rekening van Koper. Hieronder worden tevens brandstofkosten verstaan. Koper verplicht zich het Voertuig in dezelfde staat te retourneren als haar aangeboden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Indien Koper zijnde een Consument de Overeenkomst annuleert, alvorens levering van het Voertuig heeft plaatsgevonden, is zij de door Ramerman Automotive gemaakte kosten verschuldigd. Indien Ramerman Automotive schade heeft ondervonden door het annuleren van de Overeenkomst door Koper, is Koper gehouden deze schade te vergoeden. De hoogte van deze schade is vastgesteld op in ieder geval 15% van de totale kosten van het Voertuig, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 3. De kosten uit lid 1 en 2 van dit artikel dienen uiterlijk 10 dagen na annulering door Koper te worden voldaan. Indien Koper deze kosten niet binnen de termijn voldoet, is Ramerman Automotive gerechtigd volledige nakoming van de oorspronkelijke Overeenkomst te verlangen.

 

Artikel 6 – Proefrit

 1. Indien overeengekomen kan Koper een proefrit maken in een door hem uitgekozen auto onder de voorwaarden van de proefritovereenkomst.
 2. Koper is verplicht de proefritauto uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het Voertuig om te gaan.
 3. De proefritauto wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor alle schade die aan de proefritauto ontstaat gedurende de proefrit.
 4. Het is Koper verboden om de proefritauto, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ramerman Automotive zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ramerman Automotive het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, al dan niet op verzoek van Koper, worden te allen tijde door derden uitgevoerd. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk voor het handelen van deze derden en kan van Koper verlangen dat hiervoor een aparte onderhouds- of reparatieovereenkomst wordt gesloten met de betreffende derde.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ramerman Automotive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ramerman Automotive worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ramerman Automotive zijn verstrekt, heeft Ramerman Automotive het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ramerman Automotive niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ramerman Automotive, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Ramerman Automotive kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ramerman Automotive is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ramerman Automotive bekend was.
 7. Koper vrijwaart Ramerman Automotive voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 8 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het Voertuig of de door Ramerman Automotive verleende diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ramerman Automotive of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ramerman Automotive enige vertraging ontstaat, heeft Ramerman Automotive recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ramerman Automotive schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, bedraagt deze termijn 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Indien deze vermoedelijke leveringstermijn wordt overschreden, zonder dat een nieuwe leverdatum is afgesproken, dient Koper Ramerman Automotive eerst in gebreke te stellen en hem een nadere termijn te geven van 30 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen alvorens Ramerman Automotive in verzuim is.
 3. Koper is verplicht het Voertuig af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen wordt aangeboden.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ramerman Automotive gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper onderhoud aan het Voertuig wenst uit te laten voeren en voor zover dit onderhoud niet voor rekening van Ramerman Automotive dient te komen, waardoor Ramerman Automotive stallingskosten moet maken, is Koper verplicht de kosten van het onderhoud aan Ramerman Automotive te vergoeden.
 5. Oplevering van het Voertuig geschiedt in beginsel op de door Ramerman Automotive opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen. Oplevering geschiedt inclusief het door Ramerman Automotive verleende Afleverpakket. De kosten voor het Afleverpakket worden aan Koper doorberekend, tenzij expliciet overeengekomen dat Koper het Voertuig koopt zonder Afleverpakket. Indien geen Afleverpakket is overeengekomen, kan Koper behoudens uitzonderingen voortvloeiend uit de wet geen beroep doen op enige garantie(s).
 6. Indien Ramerman Automotive gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ramerman Automotive ter beschikking heeft gesteld.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ramerman Automotive behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 8. Ramerman Automotive verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken in behoorlijke staat op te leveren.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen inclusief Afleverpakket.
 10. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het door Ramerman Automotive gehanteerde afleverbewijs of het reçu geldt als bewijs dat het Voertuig ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Voertuigen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken zich niet langer in de macht van Ramerman Automotive bevinden. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Voertuigen in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Voertuigen zijn geleverd op het met Koper overeengekomen afleveradres.

Artikel 10 – Onderzoek en reclamaties tweedehands Voertuigen

 1. Koper dient direct na de aanschaf van het Voertuig, het Voertuig te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst op afstand en buiten verkoopruimte is gesloten, is Koper zijnde een Consument gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Voertuig behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en het Voertuig voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Ramerman Automotive verklaart dat het Voertuig naar behoren functioneert op het moment dat het Voertuig aan Koper wordt overgedragen, en dat het Voertuig over de eigenschappen beschikt welke de Koper gelet op de prijs en bouwjaar en kilometerstand mag verwachten. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Voertuig waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 3. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Voertuig gebruikt dient te worden. Ramerman Automotive erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Voertuig door Koper.
 4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Ramerman Automotive te worden gemeld op info@ramerman-automotive.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Voertuig door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Voertuig.
 5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ramerman Automotive op de wijze zoals door Ramerman Automotive aangegeven.
 6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het Voertuig duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Indien Koper een Consument betreft, heeft zij recht op vervanging van het Voertuig indien wordt vermoed dat het Voertuig bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het betreffende Voertuig zich binnen een termijn van 12 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Voertuig of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Ramerman Automotive niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Voertuigen voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Ramerman Automotive op te volgen.

Artikel 11 – Prijzen

 1. Indien sprake is van een vaste prijs worden de prijzen van het aangeboden Voertuig tijdens de geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere overheidsheffingen.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en bpm, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Voertuigen of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Ramerman Automotive geen invloed heeft, kan Ramerman Automotive deze Voertuigen met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. De prijs van het Voertuig is exclusief de kosten voor het Afleverpakket.
 6. Indien sprake is van variabele prijzen of een nog niet-vast overeengekomen prijs, kan Ramerman Automotive de prijs wijzigingen op grond van wijzigingen in overheidsheffingen, fabrieksprijzen, importeursprijzen of schommelingen in valutakoersen, tenzij Ramerman Automotive zelf in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten en Koper hem in gebreke heeft gesteld en de door Koper gestelde termijn is verstreken. Ramerman Automotive zal de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, alsmede van de reden van de prijswijziging. Koper zijnde een Consument kan de Overeenkomst in voorgenoemd geval binnen 10 dagen na totstandkoming ontbinden, behoudens het geval dat de wijziging het gevolg is van een wijziging van overheidsheffingen (btw-tarief). Prijswijzigingen van variabele kosten die in het voordeel van Koper zijn, worden ook in het voordeel van Koper doorberekend.

Artikel 12 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ramerman Automotive. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ramerman Automotive een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Ramerman Automotive gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijnde een Bedrijf of indien wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard op Koper zijnde een Consument, zijn de vorderingen van Ramerman Automotive op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ramerman Automotive heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ramerman Automotive kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ramerman Automotive kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Koper zijnde een Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ramerman Automotive zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Ramerman Automotive meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 13 – Lease en financiering

Ramerman Automotive werkt samen met diverse partijen, die diensten aanbieden op gebied van lease en/of financiering. Koper kan met deze derde bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van de auto vaststellen en aangaan. Ramerman Automotive is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ramerman Automotive geleverde Voertuigen, blijven eigendom van Ramerman Automotive totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ramerman Automotive gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Tot op het moment dat Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan en voordat de eigendom van het Voertuig aan Koper is overgedragen, is Ramerman Automotive gehouden het Voertuig te verzekeren en de kosten hiervoor te voldoen. In geval dat Koper een Consument betreft, draagt Ramerman Automotive tevens het risico op het beschadigd of vermist raken van het Voertuig tot het moment van eigendomsoverdracht en dient op zijn kosten eventueel onderhoud uit te laten voeren. Koper is als houder en berijder van het Voertuig aansprakelijk.
 3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Ramerman Automotive zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat Ramerman Automotive haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Ramerman Automotive of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ramerman Automotive zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Ramerman Automotive heeft het recht om de door Koper aangekochte Voertuig(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Ramerman Automotive. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Ramerman Automotive zich inspannen om de aangekochte Voertuigen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Voertuigen komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Ramerman Automotive worden vergoed door Koper.

Artikel 15 – Garantie

 1. Ramerman Automotive staat er niet voor in dat het Voertuig voldoet aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties. Koper heeft een zelfstandige verplichting om voor het kopen van het Voertuig te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Ramerman Automotive geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehandse Voertuigen, behoudens de voor Consumenten geldende conformiteit zoals vastgelegd in artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Alle door Ramerman Automotive geleverde Voertuigen worden in beginsel inclusief Afleverpakket geleverd. Hieronder wordt tevens een garantie van 12 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst verstaan op het onderhoud van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen. Indien geen Afleverpakket is overeengekomen, kan Koper behoudens uitzonderingen voortvloeiend uit de wet, uitdrukkelijk geen beroep doen op enige garantieverplichtingen van Ramerman Automotive.
 3. Voordat het Voertuig aan Koper wordt overgedragen, maakt Ramerman Automotive na controle in het kilometertellerstandregister een vermelding van de op dat moment aangegeven kilometerstand van de auto op de Overeenkomst. Ramerman Automotive staat er voor in dat de op de Overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij hij expliciet vermeldt dat deze ‘onlogisch’ is en Koper met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van Ramerman Automotive. Ramerman Automotive staat niet ervoor in dat de op de Overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is.
 4. Op eventueel los geleverde gebruikte onderdelen, alsmede audio- en telecommunicatieapparatuur, ramen en banden wordt geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Defecten die zijn ontstaan buiten de EER, Europese Economische Ruimte, vallen niet onder de garantie op gebruikte Voertuigen, tenzij Koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden (bijv. brandstof van mindere kwaliteit of minder goede wegen).
 5. Indien het Voertuig niet voldoen aan deze garanties, zal Ramerman Automotive het Voertuig binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Ramerman Automotive, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Ramerman Automotive te retourneren en de eigendom aan Ramerman Automotive te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ramerman Automotive, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Ramerman Automotive is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is Ramerman Automotive bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ramerman Automotive op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Ramerman Automotive de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Ramerman Automotive behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ramerman Automotive leidt tot aansprakelijkheid van Ramerman Automotive jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ramerman Automotive in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Ramerman Automotive is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Voertuigen is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Voertuig. Ramerman Automotive levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Voertuigen ten gevolge van het gebruik of andere aan Koper te wijten oorzaken, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, waterschade, diefstal, lakschade, hagelschade etc.).
 4. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Ramerman Automotive is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Ramerman Automotive staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ramerman Automotive verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ramerman Automotive vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ramerman Automotive binnen 6 maanden nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval binnen 6 maanden na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Ramerman Automotive is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Ramerman Automotive, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Ramerman Automotive zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Ramerman Automotive en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ramerman Automotive buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Ramerman Automotive heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ramerman Automotive haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Ramerman Automotive ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ramerman Automotive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ramerman Automotive gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ramerman Automotive de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Ramerman Automotive op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Voertuigen van Ramerman Automotive en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ramerman-automotive.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ramerman Automotive de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ramerman Automotive zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Ramerman Automotive en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Ramerman Automotive heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ramerman Automotive en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Gelderland , locatie Zutphen tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Winterswijk, 7 november 2022